Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BADAWCZYM „ARIADNA”

INFORMACJE WSTĘPNE

Panel badawczy „ARIADNA”, prowadzony przez spółkę pod firmą: OGÓLNOPOLSKI PANEL BADAWCZY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod następującym adresem: ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000463184, posiadająca numer NIP 5213649224 oraz numer REGON 146686151, jest ogólnopolskim panelem badawczym, za pomocą którego przy użyciu witryny internetowej pod adresem: http://www.panelariadna.pl realizowane są badania rynku i opinii publicznej.

Panel badawczy „ARIADNA” służy do zbierania opinii Polaków na różne tematy dotyczące ich codziennego życia. Pytania zadawane respondentom dotyczą zarówno ważnych kwestii społecznych i politycznych, jak i spraw konsumenckich, w tym oceny produktów i usług dostępnych na rynku.

Panel badawczy „ARIADNA” współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi oraz ze specjalistami z dziedziny nauk społecznych o uznanej renomie krajowej i międzynarodowej, a zbierane za jego pomocą dane i informacje analizowane są przy użyciu sprawdzonych metod i narzędzi badawczych używanych w naukach społecznych do badań statystycznych.

Panel badawczy „ARIADNA” przestrzega obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych respondentów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także szanuje i respektuje w praktyce zasady etyczne prowadzenia badań rynku i opinii publicznej określone w Międzynarodowym Kodeksie Badań Rynku i Badań Społecznych[1], opracowanym wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku / ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research – https://www.esomar.org) oraz Międzynarodową Izbę Handlową / ICC (International Chamber of Commerce – https://www.iccpolska.pl), a także przestrzega Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów / PKJPA (http://www.pkjpa.pl), opracowanego i wdrażanego na polskim rynku przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (http://www.ofbor.pl).

Uczestnictwo w panelu badawczym „ARIADNA” daje możliwość wzięcia udziału w konkursach, w których uczestnikom przyznawane są punkty wymieniane następnie na nagrody rzeczowe.

Uczestnictwo w panelu badawczym „ARIADNA” jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i po stronie respondentów nie wiążą się z nim żadne zobowiązania poza obowiązkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Przystępując do Panelu Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

I. Definicje

O ile w tekście niniejszego Regulaminu nie stwierdzono inaczej, określenia pisane wielkimi literami mają następujące znaczenie:

 1. 1) Ankieta Badawcza oznacza formularz (kwestionariusz) elektroniczny zawierający zestaw pytań, udostępniony Uczestnikowi w Zaproszeniu przesłanym drogą elektroniczną, służący do zbierania i analizy informacji, opinii, poglądów, ocen i postaw Respondentów.
 2. 2) Ankieta Rejestracyjna oznacza formularz (kwestionariusz), udostępniony drogą elektroniczną, umożliwiający zebranie danych o Uczestniku, za pomocą którego Uczestnik, spełniający warunki Uczestnictwa określone w Regulaminie, zgłasza chęć (wyraża wolę) Udziału w Panelu.
 3. 3) Badanie(lub w liczbie mnogiej Badania) oznacza badania rynku i opinii publicznej przeprowadzane przez Organizatora za pomocą Panelu, w ramach których Uczestnicy wypełniają Ankiety Badawcze.
 4. 4) Konkurs(lub w liczbie mnogiej Konkursy) oznacza konkurs, w którym Uczestnik może wziąć udział po wypełnieniu Ankiety Badawczej, organizowany każdorazowo przez Organizatora po zakończeniu Badania.
 5. 5) Konto – oznacza indywidulane konto Uczestnika założone w Panelu w wyniku przeprowadzenia rejestracji. Konto służy do zarządzania przez Uczestnika jego danymi osobowymi zgromadzonymi w Panelu, w tym do aktualizowania tych danych na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach Ustawy oraz w przepisach RODO, oraz do obsługi konkursów organizowanych w ramach Programu „WYPEŁNIAJ ANKIETY – ODBIERAJ NAGRODY”, a także do komunikowania się przez Organizatora z Uczestnikiem.
 6. 6) Organizator – oznacza spółkę pod firmą: Ogólnopolski Panel Badawczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod następującym adresem: ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000463184, posiadającą numer NIP: 521-36-49-224.
 7. 7) Nagroda – oznacza nagrodę (rzecz ruchomą) wybraną przez Uczestnika po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów z tytułu Uczestnictwa w Badaniach i Konkursach. Organizator oferuje wyłącznie nagrody rzeczowe, które nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny (gotówkę).
 8. 8) Panel – oznacza internetowe forum badawcze (internetowy panel badawczy pod nazwą „ARIADNA”), prowadzone przez Organizatora pod adresem: https://panelariadna.pl (serwis internetowy), umożliwiające przeprowadzanie Badań. Panel stanowi wyłączną własność Organizatora.
 9. 9) Regulamin oznacza niniejszy Regulamin.
 10. 10) RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 11. 11) Uczestnik lub Respondent oznacza osobę zarejestrowaną w Panelu, uprawnioną do brania udziału w Badaniach, która zapoznała się z Regulaminem, zaakceptowała go i zobowiązała się przestrzegać, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 12. 12) Uczestnictwo oznacza udział Uczestnika w Badaniach.
 13. 13) Udział oznacza udział w Panelu od chwili rejestracji do dnia wyrejestrowania Uczestnika z Panelu.
 14. 14) Ustawa oznacza ustawę z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).
 15. 15) Zadanie Konkursowe – oznacza udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe po wypełnieniu Ankiety Badawczej, przy czym Organizator zastrzega, że rozwiązanie Zadania Konkursowego nigdy nie może zależeć od przypadku, a Konkurs nigdy nie będzie grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 165, z późn. zm.).
 16. 16) Zaproszenie – oznacza przesłane przez Organizatora do Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail zaproszenie do wzięcia udziału w Badaniu.

II. Zasady uczestnictwa w Panelu

1. Warunki prawne przystąpienia i Uczestnictwa w Panelu

 1. 1) Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, do Panelu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej i będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, która zapozna się z Regulaminem, zaakceptuje jego treść, prawidłowo wypełni i prześle do Organizatora Ankietę Rejestracyjną oraz złoży w przepisanej formie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora.
 2. 2) Pełnoletnie osoby fizyczne, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie, które ukończyły lat trzynaście, mogą przystąpić do Panelu wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na przystąpienie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice). Skan podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego takiej osoby, zawierającego wyraźną zgodę na jej przystąpienie do Panelu, powinien zostać wysłany na adres: zgoda@panelariadna.pl, zaś oryginał na adres Organizatora wskazany w punkcie I.6 Regulaminu. W takim przypadku przystąpienie do Panelu następuje z chwilą doręczenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. 3) Organizator zastrzega, że zgodnie z polskim prawem na potrzeby niektórych Badań Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat w chwili wypełniania Ankiety Badawczej. Uczestnicy nie spełniający warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą mogli brać udziału w tych Badaniach.
 4. 4) Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie mogą uczestniczyć w Panelu.
 5. 5) Poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora Ankiety Rejestracyjnej Uczestnik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a jeśli jej nie posiada, że wypełnia i przesyła Ankietę Rejestracyjną za zgodą rodziców lub swoich prawnych opiekunów i zobowiązuje się przestawić tę zgodę niezwłocznie w sposób wskazany w pkt 2) powyżej.
 6. 6) Uczestnikowi przysługuje prawo wyłącznie jednokrotnej Rejestracji w Panelu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Kont, co do których istnieje podejrzenie, że mogą należeć do tego samego Uczestnika. W razie potwierdzenia w wyniku weryfikacji, że Konta nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia takich Kont.

2. Warunki techniczne przystąpienia i Uczestnictwa w Panelu

 1. 1) W celu prawidłowego Uczestnictwa w Panelu Uczestnicy obowiązani są we własnym zakresie zapewnić sobie połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę MS Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej albo kompatybilną z nią przeglądarkę alternatywną, np. Opera 9.5, Firefox 3.0 lub nowsze wersje tych przeglądarek. Niespełnienie powyższych warunków technicznych skutkować będzie niemożnością Uczestnictwa.
 2. 2) Organizator Panelu zastrzega, że w przypadku niektórych Badań realizowanych w ramach Panelu konieczna może być aktywacja w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, oraz cookies.
 3. 3) Panel działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.), a Uczestnictwo w Panelu stanowi usługę w rozumieniu tej ustawy.

3. Rejestracja w Panelu

 1. 1) Warunkiem Udziału w Panelu jest rejestracja Uczestnika w sposób określony w Regulaminie.
 2. 2) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Ankiety Rejestracyjnej i weryfikację mailową.
 3. 3) Przed rozpoczęciem wypełniania Ankiety Rejestracyjnej Uczestnik obowiązany jest uważnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. W trakcie wypełniania Ankiety Rejestracyjnej Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 4. 4) Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz jednorazowego hasła dostępu przesłanego mu przez Organizatora. Uczestnik obowiązany jest zmienić hasło przy pierwszym logowaniu do Konta.
 5. 5) Uczestnik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia osobom niepowołanym.
 6. 6) Rejestracja w Panelu jest inicjowana przez Uczestnika, który podaje w tym celu adres swojej poczty elektronicznej e-mail. Na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej e-mail Organizator wysyła link do Ankiety Rejestracyjnej z uzupełniającymi pytaniami o dane demograficzne, socjoekonomiczne oraz dotyczące preferencji konsumenckich. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tworzące tzw. profil Uczestnika, są pomocne w zapraszaniu do Badań tych Uczestników, których zainteresowania najlepiej pokrywają się z tematami konkretnych Badań i są prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.
 7. 7) Rejestracja uznana jest za pomyślnie zakończoną po pierwszym zalogowaniu się Uczestnika do jego Konta w Panelu.
 8. 8) Uczestnik obowiązany jest dokonać zmiany (uaktualnienia) danych zawartych w Ankiecie Rejestracyjnej w każdym przypadku, gdy dane tam zawarte są nieaktualne, w szczególności w przypadku zmiany jego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. Zmiany danych Uczestnik powinien dokonać samodzielnie za pośrednictwem jego osobistego Konta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika w przypadku niedokonania zmiany danych zawartych w Ankiecie Rejestracyjnej.
 9. 9) Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji (sprawdzenia) prawdziwości danych Uczestnika zamieszczonych w Ankiecie Rejestracyjnej, w tym również danych dotyczących adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora podania przez Uczestnika informacji niezgodnych z prawdą, Organizator ma prawo do natychmiastowego zawieszania Uczestnictwa danego Uczestnika w Panelu.

4. Zaproszenia do udziału w Ankietach Badawczych

 1. 1) Podstawą Uczestnictwa jest otrzymanie przez Uczestnika Zaproszenia. Zaproszenie określa warunki Uczestnictwa, termin Badania, link do Ankiety Badawczej przygotowanej w celu przeprowadzenia Badania oraz ewentualnie inne informacje dotyczące Badania, np. dotyczące celu, czasu wypełniania ankiet, nagród, itp. oraz zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie po zakończeniu wypełniania Ankiety Badawczej.
 2. 2) Z chwilą wypełnienia Ankiety Rejestracyjnej Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie Zaproszeń.
 3. 3) Organizator zastrzega, że status Uczestnika nie gwarantuje otrzymania żadnej minimalnej liczby Zaproszeń w ciągu określonego czasu ani żadnej stałej częstotliwości otrzymywania Zaproszeń i w związku z tym Uczestnikowi nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia z tego tytułu.
 4. 4) Zaproszenie przesyłane jest Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Ankiecie Rejestracyjnej.
 5. 5) Uczestnikowi przysługuje prawo odmowy (bez konieczności podawania przyczyn) Uczestnictwa w Badaniu, do którego został zaproszony. Uczestnik, który nie chce brać udziału w Badaniu, do którego został zaproszony, nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań poza zignorowaniem Zaproszenia, w szczególności nie musi o odmowie informować Organizatora.
 6. 6) Organizator zastrzega, że Ankiety Badawcze, ze względu na potrzeby klientów Organizatora, mogą zawierać dodatkowe pytania o charakterze rekrutacyjnym, od których Organizator może uzależnić Uczestnictwo w danym Badaniu. W takim przypadku podstawą Uczestnictwa, oprócz otrzymania Zaproszenia, jest zakwalifikowanie Uczestnika do Uczestnictwa na podstawie odpowiedzi Uczestnika udzielonych na określone wstępne pytania o charakterze rekrutacyjnym. Organizator poinformuje Uczestnika o jego niezakwalifikowaniu do Badania w przypadku niespełnienia przez Uczestnika kryteriów uzasadnionych potrzebami klientów Panelu.
 7. 7) Rejestrując się w Panelu, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie Zaproszeń wyłącznie drogą elektroniczną.

5. Wypełnianie Ankiet Badawczych

 1. 1) Badania są przeprowadzane w Panelu wyłącznie drogą elektroniczną, metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews).
 2. 2) Rozpoczęcie wypełniania Ankiety Badawczej możliwe jest poprzez link dołączony do Zaproszenia.
 3. 3) Uczestnik może w każdej chwili przerwać wypełnianie Ankiety Badawczej i powrócić do niej w dowolnie wybranym momencie, jednakże przed terminem zakończenia Badania, czyli przed upływem 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od otrzymania Zaproszenia.
 4. 4) Uczestnik zobowiązuje się do udzielania rzetelnych, rzeczowych i zgodnych ze stanem faktycznym lub swoimi rzeczywistymi przekonaniami, opiniami i postawami odpowiedzi w Ankietach Badawczych oraz do powstrzymania się od udzielania odpowiedzi pozbawionych sensu (np. poprzez wpisywanie przypadkowych ciągów znaków) i oczywiście nieuzasadnionych z uwagi na pytania zamieszczane w Ankietach Badawczych. Udzielenie w Ankiecie Badawczej odpowiedzi pozbawionej sensu lub odpowiedzi bez przeczytania pytania ze zrozumieniem, oczywiście nieuzasadnionej ze względu na pytanie, jest równoznaczne z naruszeniem Regulaminu i może stanowić podstawę do czasowego lub stałego zablokowania dostępu do Panelu.

6. Tajemnica danych

 1. 1) Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z jakąkolwiek Ankietą Badawczą, projektem, kwestionariuszem lub inną formą badania rynku mającą związek Panelem. Uczestnik powiadomi Organizatora o każdym znanym mu przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia informacji.
 2. 2) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść Ankiet Badawczych objęta jest ochroną przewidzianą przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), a podmiotami uprawnionymi z tego tytułu są wyłącznie Organizator, bądź jego klienci. Uczestnik nie może pobierać, kopiować, przekazywać lub udostępniać komukolwiek ani wykorzystywać Ankiet Badawczych i innych treści udostępnionych w Panelu lub w jakikolwiek sposób korzystać z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności nie może przekazywać Zaproszeń osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie ani wykorzystywać do celów własnych, ani podejmować innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora lub jego klientów.
 3. 3) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie postanowień pkt 2) powyżej narazić go może na:
  1. 1) odpowiedzialność cywilnoprawną w postaci skierowanego przeciwko niemu roszczenia o zaniechanie naruszania praw Organizatora i jego klientów, roszczenia o usunięcie skutków dokonanych naruszeń oraz roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody, tj. o zapłatę odszkodowania i wydanie uzyskanych korzyści, a ponadto – niezależnie od roszczeń, o których wyżej mowa – także żądania jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia (przeprosin) o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w sprawie) oraz
  2. 2) odpowiedzialność prawnokarną z tytułu bezprawnego rozpowszechniania cudzego utworu.

7. Weryfikacja

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich danych uzyskanych poprzez Ankiety Badawcze. Weryfikacja ta może odbywać się drogą telefoniczną lub pocztową (także poprzez zatrudnioną zewnętrzną firmę audytorską). Organizator dołoży starań, aby weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, była możliwie jak najmniej uciążliwa dla Uczestnika.

8. Czasowe i stałe zablokowanie dostępu do udziału w Ankietach Badawczych

 1. 1) Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Uczestnikowi dostępu do udziału w Ankietach Badawczych w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących naruszeń po stronie Uczestnika:
  1. a) w przypadku podania przez Uczestnika w Ankiecie Rejestracyjnej informacji niezgodnych z prawdą;
  2. b) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik posiada więcej niż jedno Konto w Panelu;
  3. c) w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków udziału w Panelu;
  4. d) w razie stwierdzenia, że Uczestnik podejmuje działania, o których mowa w ust. 9 poniżej (Działania zabronione).
 2. 2) Uczestnik zostanie powiadomiony o czasowym lub stałym zablokowaniu dostępu do udziału w Panelu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, z podaniem przyczyny blokady, a w przypadku blokady czasowej – także okresu zablokowania.
 3. 3) Od decyzji Organizatora, o której mowa w pkt 1) powyżej, Uczestnik może złożyć odwołanie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zablokowania Konta, za pomocą wiadomości e-mail, na adres: ankiety@panelariadna.pl. Odwołanie powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie.
 4. 4) O sposobie rozpatrzenia odwołania Organizator poinformuje odwołującego się w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wpłynięcia odwołania. Organizator w formie mailowej prześle odwołującemu się decyzję wraz z uzasadnieniem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, Organizator niezwłocznie odblokuje Uczestnikowi dostęp do Panelu.
 5. 5) Stałe zablokowanie dostępu do Panelu skutkuje usunięciem zablokowanego Konta przez Organizatora. Uczestnik, któremu trwale zablokowano dostęp do Panelu, może zostać dopuszczony do Udziału w wyniku ponownej rejestracji dokonanej zgodnie z Regulaminem, nie wcześniej niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia stałego zablokowania dostępu do Panelu.

9. Działania zabronione

Zabrania się:

 1. 1) wpisywania w Ankietach Badawczych treści, które nie są odpowiedziami na pytanie, np. przypadkowych słów, ciągów znaków;
 2. 2) używania zautomatyzowanych mechanizmów wypełniania Ankiet Badawczych;
 3. 3) podejmowania innych czynności, które mogłyby w jakikolwiek sposób pośrednio lub bezpośrednio wpływać na określony wynik Badania, w szczególności poprzez udostępnianie swoich odpowiedzi zamieszczonych w Ankietach Badawczych innym Uczestnikom oraz poprzez zbiorowe udzielanie takich samych odpowiedzi na pytania zamieszczane w Ankietach Badawczych;
 4. 4) wykorzystywania wyników Badań lub Ankiet Badawczych do celów indywidualnych, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności zarobkowej lub jakiejkolwiek innej działalności, w tym również naukowej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Organizatora;
 5. 5) udostępniania odpłatnie lub nieodpłatnie wyników Badań lub Ankiet Badawczych osobom trzecim;
 6. 6) podejmowania innych czynności, które zagrażałaby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora lub jego klientów.

III. Zawieszenie lub rezygnacja z Uczestnictwa

1. Zawieszenie Uczestnictwa

 1. 1) Uczestnik ma prawo do zawieszenia swego Uczestnictwa w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Informację w tej sprawie Uczestnik przekazuje Organizatorowi pocztą elektroniczną na następujący adres mailowy Organizatora: ariadna@panelariadna.pl, w tytule lub w treści wiadomości wpisując adnotację „zawieszenie uczestnictwa”.
 2. 2) W okresie zawieszenia Uczestnictwa Uczestnik nie będzie zapraszany do udziału w Badaniach. Uczestnik zobowiązuje się do wskazania okresu, na który zawiesza Uczestnictwo. Okres ten może być dowolnie modyfikowany (skracany lub wydłużany) przez Uczestnika, w sposób opisany w pkt 1) powyżej.

2. Rezygnacja z Uczestnictwa

 1. 1) Uczestnik ma prawo zrezygnować ze swego Uczestnictwa w Panelu w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Informację w tej sprawie Uczestnik przekazuje Organizatorowi pocztą elektroniczną na następujący adres mailowy Organizatora: ariadna@panelariadna.pl, w tytule lub w treści wiadomości wpisując adnotację „rezygnacja z uczestnictwa”.
 2. 2) Uczestnikowi, który zrezygnował z Uczestnictwa, przysługuje prawo ponownego Udziału po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

IV. Poufność i ochrona danych osobowych

1. Zobowiązania Organizatora

 1. 1) Organizator zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać prywatności Uczestników oraz zachować poufność wybieranych przez nich odpowiedzi.
 2. 2) Dane osobowe Uczestników są przechowywane na zabezpieczonym serwerze zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych, i tylko upoważnione przez Organizatora osoby mają do nich dostęp. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz pozostałe dane osobowe, a także udzielane przez Uczestników w Ankietach Badawczych odpowiedzi, będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki nagród zamówionych przez Uczestnika, zgodnie z Regulaminem Programu „WYPEŁNIAJ ANKIETY – ODBIERAJ NAGRODY” oraz do kontaktu w sprawie Badań oraz weryfikacji poprawności podanych przez Uczestników danych osobowych. Regulamin Programu „WYPEŁNIAJ ANKIETY – ODBIERAJ NAGRODY” stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. 3) Badania nie mają na celu sprzedaży Uczestnikom jakichkolwiek towarów lub usług ani nie służą nakłanianiu ich do zakupu jakichkolwiek towarów lub usług.
 4. 4) Organizator przestrzega w swojej działalności obowiązujących przepisów prawa.

2. Ochrona danych osobowych

 1. 1) Wypełniając Ankietę Rejestracyjną Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia (wiek), adres poczty elektronicznej, numer telefonu (opcjonalnie) oraz adres korespondencyjny na potrzeby wysyłki nagród.
 2. 2) Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Ustawy i w rozumieniu przepisów RODO, są przekazywane Organizatorowi wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej Ustawą i RODO. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu prowadzenia Badań i organizowania Konkursów oraz w celu prawidłowego funkcjonowania Panelu i w tym ostatnim zakresie Organizator może przetwarzać dane osobowe w celu weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Panelu.
 3. 3) Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą i zgodnie z RODO. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora.
 4. 4) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. 5) Uczestnik przez Rejestrację jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia Uczestnictwo.
 6. 6) Uczestnicy mają niczym nieograniczone prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Organizator zapewnia Uczestnikom pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Uczestnicy mają w szczególności prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na następujący adres Organizatora: ariadna@panelariadna.pl.
 7. 7) Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte przez Organizatora niezwłocznie po dokonaniu przez Organizatora stałego zablokowania Uczestnikowi dostępu do Panelu oraz po rezygnacji Uczestnika z Udziału.
 8. 8) Zbiór danych osobowych Uczestników został przez Organizatora zarejestrowany w rejestrze zbiorów danych osobowych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. 9) Organizator będzie przekazywał osobom trzecim (swoim klientom) podawane przez Uczestników informacje wyłącznie w formie zanonimizowanych zestawień statystycznych, bez podawania jakichkolwiek informacji identyfikujących poszczególnych Uczestników. Oznacza to, że w raportach z badań, opracowywanych przez Organizatora dla jego klientów na podstawie wypełnianych przez Uczestników Ankiet Badawczych, podawane są wyłącznie średnie lub procenty odpowiedzi dla danej grupy osób, np. 15% badanych kobiet w wieku 15-20 lat ma dany pogląd.
 10. 10) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie IV. zastosowanie mają postanowienia dokumentu zatytułowanego: Polityka ochrony danych osobowych uczestników Panelu Badawczego Ariadna.

V. Postanowienia końcowe

 1. 1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niezgodnego z Regulaminem korzystania z Panelu przez Uczestników.
 2. 2) Regulamin podlega wykładni wyłącznie według przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. 3) Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu, pod warunkiem że taka zmiana nie będzie naruszać ani uszczuplać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany.
 4. 4) O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym. Uczestnik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, wprowadzonych przez Organizatora, ma prawo zrezygnować z Udziału w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku stosuje się postanowienia pkt III.2 Regulaminu.
 5. 5) Tekst Regulaminu jest dostępny bez żadnych ograniczeń dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej Organizatora, w sposób umożliwiający jego bezpłatne pobranie w formacie .pdf i przechowywanie bez żadnych ograniczeń czasowych ani terytorialnych na urządzeniach elektronicznych, oraz w siedzibie Organizatora.
 6. 6) Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw nabytych przez Uczestników na podstawie poprzednio obowiązujących regulaminów Panelu.
1 Dostępny np. pod adresem: http://www.ofbor.pl/public/File/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf
Zatwierdził:
Zarząd Spółki Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o.

 
Aktualizacja: 2019-05-27
Poprzednie wersje regulaminu dostępne na życzenie po przesłaniu maila na adres: ariadna@panelariadna.pl

Regulamin Programu „WYPEŁNIAJ ANKIETY – ODBIERAJ NAGRODY”

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin Programu”) określa zasady programu pod nazwą „WYPEŁNIAJ ANKIETY – ODBIERAJ NAGRODY” (dalej „Program”), w ramach którego Organizator przeprowadza Konkursy i którego celem jest nagradzanie aktywnych i zaangażowanych Uczestników Panelu. Pojęcia zapisane w Regulaminie Programu wielką literą zostały zdefiniowane i mają znaczenie nadane im w Regulaminie Uczestnictwa w Programie Badawczym Ariadna.

2. Organizatorem Programu i Konkursów jest spółka pod firmą: Ogólnopolski Panel Badawczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod następującym adresem: ul. Podbipięty 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000463184, posiadająca numer NIP 521-36-49-224 (dalej „Organizator”).

3. Program trwa bezterminowo, z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator w każdym czasie może podjąć decyzję o zakończeniu Programu, informując o tym Uczestników z co najmniej 30-dniowym uprzedzeniem. Informacja o zamiarze zakończenia Programu przekazywana jest Uczestnikom w sposób określony w Regulaminie Uczestnictwa w Programie Badawczym Ariadna. Okres trwania danego Konkursu będzie przez Organizatora podawany każdorazowo w Ankiecie Badawczej.

4. Uczestnikiem Programu staje się każdy zarejestrowany Uczestnik Panelu, który zadeklarował w sposób określony przez Organizatora na stronie Panelu zamiar uczestnictwa w Programie i uczestniczył w co najmniej jednej Ankiecie Badawczej.

5. Uczestnik Panelu przestaje być Uczestnikiem Programu z chwilą rezygnacji z Uczestnictwa lub stałego zablokowania dostępu Uczestnika do Panelu. W przypadku czasowego zablokowania dostępu Uczestnika do udziału Panelu, Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie na czas obowiązywania blokady. W takim przypadku zarówno zgromadzone przez Uczestnika punkty jak i jego Konto pozostają ważne, jednakże bez możliwości ich wykorzystania przez Uczestnika w okresie obowiązywania blokady.

6. Poprzez Uczestnictwo – po prawidłowym wypełnieniu Ankiety Badawczej i pod warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnikowi przyznawane są punkty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Programu (dalej „Punkty”), które Uczestnik może w dowolnym czasie, jednakże z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu Programu, wymienić na Nagrody dostępne (w momencie podjęcia decyzji o wymianie Punktów na Nagrody) w aktualnym Katalogu Programu, udostępnionym na stronie internetowej Organizatora.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, a rezygnacja z udziału w Konkursie nie wymaga żadnego uzasadnienia ze strony Uczestnika, z tym jednak zastrzeżeniem, że podejmując decyzję o rezygnacji w Konkursie Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z tytułu wypełnienia danej Ankiety Badawczej nie otrzyma Punktów.

8. Wartość Ankiety Badawczej, rozumiana jako liczba Punktów, które Uczestnik może uzyskać uczestnicząc w Konkursie pod wypełnieniu danej Ankiety Badawczej, zamieszczana będzie przez Organizatora każdorazowo w Zaproszeniu. Uczestnikowi przysługuje prawo do jednokrotnego uczestnictwa w Ankiecie Badawczej i jednokrotnego uzyskania Punktów z tego tytułu. Punkty uzyskane przez Uczestnika za daną Ankietę Badawczą przyznawane są pod warunkiem prawidłowego rozwiązania przez Uczestnika Zadania Konkursowego i pozostają ważne przez 2 (dwa) lata od momentu ich uzyskania.

9. W ramach jednorazowych akcji promocyjnych, ogłaszanych przez Organizatora, istnieje możliwość uzyskania przez Uczestnika dodatkowych Punktów (np. za zaproszenie do udziału w Konkursie innych osób) lub dodatkowych Nagród bez konieczności wymiany zgromadzonych uprzednio Punktów. Warunki uzyskania dodatkowych Punktów lub Nagród określa Organizator w Zaproszeniu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród dostępnych dla Uczestników i prezentowanych w Katalogu Programu oraz ich wartości punktowych bez konieczności informowania Uczestników o tym fakcie. Zmiana taka nastąpić może w każdym czasie poprzez aktualizację Katalogu Programu. Nagrody wybrane przez Uczestnika przed dokonaniem zmiany są dostępne dla tego Uczestnika, chyba że z przyczyn niezależnych od Organizatora wybrana Nagroda nie będzie już dostępna (np. wskutek wyczerpania zapasów magazynowych). W takim przypadku Organizator zaproponuje i wyda Uczestnikowi Nagrodę zamienną, zaakceptowaną przez Uczestnika, spośród Nagród dostępnych w aktualnym Katalogu Programu, o wartości zbliżonej lub wyższej niż wartość Nagrody wybranej pierwotnie przez Uczestnika.

11. Okoliczności powodujące utratę prawa do Uczestnictwa nie wykluczają prawa Uczestnika do wykorzystania Punktów zgromadzonych do czasu zaistnienia zdarzeń powodujących wygaśnięcie Uczestnictwa.

12. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje zmniejszenie liczby Punktów zgromadzonych przez Uczestnika o wartość punktową Nagrody określoną w Katalogu Programu aktualnym na dzień dokonania wyboru Nagrody.

13. W żadnym wypadku nie jest możliwe dokonanie zamiany Punktów na gotówkę, stanowiącą np. równowartość pieniężną Nagrody.

14. Punkty gromadzone są przez Uczestnika na Koncie. Uczestnik może w każdym czasie sprawdzić liczbę zgromadzonych Punktów.

15. Organizator wyklucza możliwość przekazywania w jakikolwiek sposób Punktów zgromadzonych na Koncie, na rzecz innych Uczestników.

16. W przypadku gdy Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z powodu rezygnacji lub stałego zablokowania mu dostępu do Panelu, takiemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia zdarzenia skutkującego wygaśnięciem Uczestnictwa. Organizator poinformuje Uczestnika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o terminie wygaśnięcia Uczestnictwa. Po upływie 30 (trzydziestu) dni od przekazania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Konto Uczestnika ulega likwidacji i jednocześnie następuje bezpowrotna utrata zgromadzonych na nim Punktów.

17. Postanowienia pkt 16 powyżej stosuje się także po upływie roku od daty ostatniego przyznania Uczestnikowi Punktów, czyli po roku od chwili gdy Uczestnik wypełnił ostatnią Ankietę Badawczą, o ile w tym okresie Organizator co najmniej raz wysłał do tego Uczestnika Zaproszenie.

18. W przypadku opisanym w pkt 17 powyżej postanowienia pkt II.8 ppkt 3 i 4 Regulaminu Uczestnictwa w Programie Badawczym Ariadna stosuje się odpowiednio.

19. Nagrody przekazywane będą Uczestnikom przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni liczonych od dnia poinformowania Organizatora przez Uczestnika o wyborze Nagrody, na wskazany przez Uczestnika adres na terenie Polski, chyba, że Uczestnik i Organizator uzgodnią inny sposób doręczenia Nagrody albo Uczestnik poinformuje Organizatora o terminie osobistego odbioru Nagrody w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu uzgodnionym przez strony. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia terminu dostarczenia Nagrody, jeśli zaistnieją przyczyny niezależne od Organizatora, o czym Uczestnik będzie każdorazowo informowany.

20. W przypadku osobistego odbioru Nagrody Uczestnik zobowiązany będzie do okazania:

 1. 1) dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz
 2. 2) kodu Nagrody, który otrzyma od Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres.

21. W przypadku poinformowania Organizatora o zamiarze osobistego odbioru Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do jej odbioru z miejsca wskazanego przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 14 (czternastu) dni od wysłania przez Organizatora na adres poczty elektronicznej Uczestnika informacji o możliwości odbioru Nagrody. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w sposób określony w pkt 19 zdanie pierwsze powyżej.

22. Do czasu prawidłowego wskazania przez Uczestnika adresu do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obejmującego nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy oraz nazwę miejscowości, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

23. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości rozwiazywania Zadań Konkursowych oraz wyłaniania zwycięzców Konkursów, Organizator powoła stałą Komisję Konkursową, w składzie 3-osobowym.

24. Wszelkie uwagi co do przebiegu Programu oraz reklamacje należy kierować pisemnie na następujący adres Organizatora: Ogólnopolski Panel Badawczy Spółka z o.o., ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa, z dopiskiem: Program „WYPEŁNIAJ ANKIETY – ODBIERAJ NAGRODY”. Zgłaszając uwagi lub reklamacje co do przebiegu Programu, Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane identyfikacyjne. Uwagi i reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, o ile zostaną przekazane w sposób określony powyżej, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od doręczenia uwag lub reklamacji.

25. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi odnośnie Nagród należy kierować do ich producentów i autoryzowanych dystrybutorów, z tym jednak zastrzeżeniem, że na wniosek Uczestnika Organizator może udzielić mu pomocy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie ograniczonym wyłącznie do przekazania producentowi zgłoszenia reklamacyjnego złożonego przez Uczestnika. W tym celu Uczestnik powinien:

 1. 1) przesłać na adres Organizatora pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające opis wady Nagrody (uszkodzenia towaru) wraz ze wskazaniem żądania (wydanie nowej Nagrody wolnej od wad lub zwrot na Konto Uczestnika Punktów wydatkowanych przez niego na daną Nagrodę) oraz
 2. 2) odesłać Nagrodę dotkniętą wadą, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na koszt Organizatora, na adres Organizatora wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, o którym mowa w pkt 1) powyżej.

W przypadku żądania wymiany Nagrody na nową, decyzja odnośnie reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika, zostanie mu przekazana w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego i zwrotu wadliwego towaru. W przypadku zaś żądania zwrotu Punktów, w razie stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, żądanie Uczestnika zrealizowane zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego i zwrotu wadliwego towaru.

Organizator nie przejmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu rękojmi lub gwarancji, która wykraczałaby poza podjęcie czynności opisanych powyżej w niniejszym ust. 25. ani nie przejmuje na siebie jakichkolwiek kosztów z tego tytułu wykraczających poza w/wym czynności.

26. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek nieprawidłowości zaistniałe w czasie przesyłania Nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu, np. leżące po stronie firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.

27. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Programie, o ile takie będą należne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), pokryje Organizator, a przekazanie Nagród następować będzie każdorazowo z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (w tym również przez Internet) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000,00 zł.

28. Nagrody wybrane przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi ani wymianie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Programu. Organizator nie wystawia faktur VAT na Nagrody uzyskane przez Uczestnika.

29. Wypełnienie przez Uczestnika pierwszej Ankiety Badawczej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść Regulaminu Programu oraz wszelkich zmian w tym Regulaminie.

Zatwierdził:
Zarząd Spółki Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o.

 
Aktualizacja: 2018-05-18