Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję

Pobierz aplikację mobilną Ariadny! 🥳
Pobierz aplikację, aby dostawać powiadomienia o nowych ankietach bezpośrednio na swój telefon.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PANELU BADAWCZEGO ARIADNA

Adresatami niniejszego dokumentu są uczestnicy (paneliści) Panelu Badawczego Ariadna.

I. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka działająca pod firmą: OGÓLNOPOLSKI PANEL BADAWCZY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod następującym adresem: ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000463184, posiadająca numer NIP 5213649224 oraz numer REGON 146686151, zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Administratorem Danych.

Administrator Danych wykorzystuje Państwa dane osobowe w związku z Waszym uczestnictwem w Panelu Badawczym Ariadna, będącym internetowym forum badawczym (internetowym panelem badawczym), prowadzonym przez Administratora Danych pod następującym adresem domenowym: https://panelariadna.pl (serwis internetowy). Panel Badawczy Ariadna stanowi wyłączną własność Administratora Danych i umożliwia mu przeprowadzanie internetowych badań rynku i opinii publicznej.

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o RODO, należy przez to rozmieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Pełny tekst RODO znajdziecie Państwo tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, a przepisy tego rozporządzenia stosowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Przepisy RODO zastąpią obowiązującą obecnie na terytorium naszego kraju ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), której aktualną treść możecie Państwo znaleźć tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971330883).

Administrator Danych na podstawie przepisów RODO odpowiada za wykorzystanie Państwa danych osobowych, jako uczestników Panelu Badawczego Ariadna (panelistów), w sposób bezpieczny i zgodny z aktualnym Regulaminem Panelu oraz w zgodzie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Cel oraz okres zbierania i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uzyskane podczas Państwa rejestracji, jako uczestników (panelistów), oraz w trakcie Waszego uczestnictwa w Panelu Badawczym Ariadna przetwarzane są przez Administratora Danych wyłącznie za Państwa zgodą oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych w związku z organizowanymi przez niego konkursami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a/ oraz lit. c/ RODO) i tylko w celu prawidłowego funkcjonowania Panelu zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. w celu prowadzenia internetowych badań rynku i opinii publicznej oraz w celu organizowania konkursów dla panelistów. W powyższym zakresie Administrator Danych ma prawo wykorzystywać dane osobowe uczestników Panelu Badawczego Ariadna wyłącznie w następujących celach:

 1. 1) w celu utworzenia i utrzymywania indywidualnego konta uczestnika w Panelu Badawczym Ariadna, służącego m.in. do zarządzania przez uczestnika jego danymi osobowymi zgromadzonymi w Panelu, w tym do aktualizowania tych danych, oraz do komunikowania się przez Administratora Danych z uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;
 2. 2) w celu przeprowadzania badań rynku i opinii publicznej z Państwa udziałem oraz opracowywania wyników tych badań i przygotowywania raportów, zestawień i analiz, z uwzględnieniem parametrów statystycznych – na potrzeby klientów (kontrahentów) korzystających z usług Administratora Danych oraz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych takie, jak wysyłanie nagród i dobieranie próby statystycznej do badań;
 3. 3) w celu przeprowadzania dla panelistów konkursów z nagrodami rzeczowymi i w celu przekazywania (wysyłania) tych nagród uczestnikom konkursów;
 4. 4) w celu weryfikacji spełniania przez uczestników warunków uczestnictwa w Panelu Badawczym Ariadna;
 5. 5) w celu informowania uczestników Panelu Badawczego Ariadna o ilości punktów zgromadzonych przez danego uczestnika w związku z jego uczestnictwem ankietach badawczych;
 6. 6) w celu zapewnienia poprawnego działania Panelu Badawczego Ariadna, w tym np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzanie poprawności wypełniania ankiet badawczych przez uczestników badań oraz w celu optymalizacji działania serwisu internetowego;
 7. 7) w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników i rozpatrywania składanych przez nich reklamacji;
 8. 8) w celu rekrutacji uczestników Panelu Badawczego Ariadna do udziału w konkretnym badaniu;
 9. 9) w celu okolicznościowych kontaktów Administratora Danych z uczestnikami, np. z okazji świąt.

Administrator Danych będzie korzystał z danych osobowych uczestników tylko w okresie uczestnictwa panelisty w Panelu Badawczym Ariadna.

III. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

Rejestrując się w Panelu Badawczym Ariadna uczestnik podaje wyłącznie następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • wiek;
 • data urodzenia;
 • adres poczty elektronicznej e-mail;
 • adres korespondencyjny na potrzeby wysyłki nagród.

Podawanie danych osobowych przy rejestracji w Panelu Badawczym Ariadna nie jest wymogiem ustawowym. Jeżeli jednak uczestnik nie poda nam powyższych danych osobowych, jego uczestnictwo w Panelu Badawczym Ariadna nie będzie możliwe, rejestracja nie zostanie dokonana, a uczestnik nie będzie mógł brać udziału w badaniach prowadzonych na Panelu Badawczym Ariadna.

Dodatkowo Administrator Danych może poprosić o dane opcjonalne, np. numer telefonu, które nie mają wpływu na uczestnictwo w Panelu Badawczym Ariadna, lecz jeśli uczestnik ich nie poda, nie będzie mógł np. dzwonić pod numer kontaktowy w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody wybranej przez uczestnika. Administrator Danych podejmował będzie kontakt telefoniczny z uczestnikami wyłącznie w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody oraz w celu załatwienia złożonej przez uczestnika reklamacji lub w celu weryfikacji tożsamości uczestnika.

Administrator Danych w okresie uczestnictwa panelisty w Panelu Badawczym Ariadna wchodzi także w posiadanie innych danych uczestników wynikających z treści wypełnianych przez uczestnika ankiet badawczych, przy czym dane te są zbierane w sposób zanonimizowany i przetwarzane w celach statystycznych. Administrator Danych wchodzi także w posiadanie danych związanych ze sposobem i częstotliwością korzystania przez uczestnika ze strony internetowej Administratora Danych, przy czym pojawienie się tych danych u Administratora Danych jest techniczną (zautomatyzowaną) konsekwencją działania serwisu internetowego, za pomocą którego jest prowadzony Panel Badawczy Ariadna i są one zbierane wyłącznie w celu optymalizacji działania tego serwisu internetowego.

Jeśli w trakcie Państwa uczestnictwa w Panelu Badawczym Ariadna zajdzie konieczność pozyskania dodatkowych danych osobowych lub konieczność wykorzystania posiadanych już przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie, Administrator Danych poprosi Państwa o zgodę na pozyskanie dodatkowych danych lub na wykorzystanie posiadanych danych w inny sposób i uzupełni niniejszy dokument o brakujące informacje. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w niniejszym dokumencie pozostaną aktualne także w odniesieniu do takich dodatkowych danych.

IV. Przekazywanie danych

Administrator Danych będzie przekazywał swoim klientom i kontrahentom podawane przez uczestników Panelu Badawczego Ariadna informacje wyłącznie w formie zanonimizowanych analiz i zestawień statystycznych, bez podawania jakichkolwiek informacji identyfikujących poszczególnych uczestników biorących udział w badaniach. Oznacza to, że w raportach z badań, opracowywanych przez Administratora Danych dla jego klientów na podstawie wypełnianych przez uczestników ankiet badawczych, podawane są wyłącznie średnie lub procenty odpowiedzi dla danej grupy osób, np. 15% badanych kobiet w wieku 15-20 lat ma dany pogląd. Wyniki badań nigdy nie są łączone z danymi osobowymi uczestników, którzy wypełnili ankiety badawcze, z zastrzeżeniem następnego akapitu.

Jeżeli wyjątkowo, z uwagi na specyfikę danego badania prowadzonego na Panelu Badawczym Ariadna, zajdzie potrzeba przekazania niektórych Państwa danych osobowych klientom lub kontrahentom Administratora Danych Osobowych, zostaniecie Państwo o tym powiadomieni przed rozpoczęciem danego badania i poproszeni o uprzednie wyrażenie zgody na takie przekazanie, ze wskazaniem celu i zakresu przekazywanych danych.

Administrator Danych będzie przekazywał dane osobowe uczestników Panelu Badawczego Ariadna także:

 1. 1) swoim pracownikom i współpracownikom – wyłącznie w celu przygotowywania przez te osoby raportów, zestawień i analiz, z uwzględnieniem parametrów statystycznych – na potrzeby klientów (kontrahentów) korzystających z usług Administratora Danych oraz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych;
 2. 2) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne należące do Administratora Danych lub udostępniającym mu narzędzia teleinformatyczne;
 3. 3) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisami obowiązującego prawa;
 4. 4) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – wyłącznie w zakresie i celu służącym do przekazania nagród wybranych przez uczestników.

Dane uczestników Panelu Badawczego Ariadna nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

V. Uprawnienia przysługujące uczestnikom

Każda osoba zarejestrowana w Panelu Badawczym Ariadna może złożyć do Administratora Danych wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. 1) sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. 2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach internetowych należących do Administratora Danych;
 3. 3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. 4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. 5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do wnioskującego uczestnika (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z powyższych uprawnień można skorzystać wysyłając wiadomość elektroniczną e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: ariadna@panelariadna.pl. Aby mieć pewność, że osoba wnioskująca jest uprawniona do złożenia określonego wniosku, Administrator Danych może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie wnioskującego.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

VI. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej w niniejszym dokumencie, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych Przez Administratora Danych. Po przyjęciu Państwa wniosku w tym zakresie Administrator Danych jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych przypadkach mogą Państwo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych Przez Administratora Danych, nawet wówczas, gdy podstawą wykorzystania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych lub interes publiczny.

VII. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie Państwa danych przez Administratora Danych nie będzie konieczne do realizacji Państwa uczestnictwa w Panelu Badawczym Ariadna albo do realizacji obowiązku prawnego lub nie będzie stanowiło prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych, przy czym udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili cofnąć.

VIII. Skarga

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Administratora Danych:

Adres siedziby: ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa
Numer telefonu: (22) 828 28 85
Adres poczty elektronicznej: ariadna@panelariadna.pl

Biuro Administratora Danych jest czynne w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00.

X. Zmiany polityki ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych uczestników Panelu Badawczego Ariadna może ulec w przyszłości zmianom z różnych powodów, m.in. aby spełnić wymagania regulatorów rynku lub dostosować obowiązujące standardy do dobrych praktyk w branży albo do zmian technologicznych. O zmianach zostaniecie Państwo poinformowani za pomocą adresu email, podanego podczas rejestracji w Panelu Badawczym Ariadna. Jeśli będziecie Państwo zadowoleni z zaistniałych zmian, nie musicie dokonywać żadnych czynności w celu akceptacji nowej treści Polityki ochrony danych osobowych uczestników Panelu Badawczego Ariadna.